دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

نقش سازمان هاي مردم نهاد جوانان در سياست جنايي مشارکتي

دکتر ولي رستمي

واقعيت پديده مجرمانه و ضرورت مقابله با آن همواره يکي از مسائل اساسي جوامع بشري در طول تاريخ بشر بوده است و پيشرفت و تکامل همه جانبه جوامع بشري نه تنها از دامنه آن نکاسته، بلکه بر ابعاد و حجم اين پديده افزوده است. در چند دهه اخير رشد روز افزون و لجام گسيخته پديده مذکور همراه با ظهور اشکال و حجم هاي نوين بزهکاري، بحران ناتواني و ناکارايي نظام عدالت کيفري براي مقابله با آن و لزوم غلبه بر اين بحران و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شناختي باعث جلب توجه به واقعيت مشارکت جامعه مدني در برنامه هاي سياست جنايي به ويژه در کشورهاي غربي و ظهور گرايش جديد آن تحت عنوان سياست جنايي مشارکتي شده است.

سياست جنايي مشارکتي مبتني بر مشارکت هر چه وسيع تر و  فعال ارکان مختلف جامعه مدني به ويژه مردم و نهاد هاي مردمي از قبيل سازمانهاي مردم نهاد(ngos) در مراحل مختلف سياست جنايي مخصوصاً در مراحل پيشگيري و واکنش به پديده مجرمانه است و در اين راستا بر مشارکت جونان در نهادهاي مرتبط به آن ها تأکيد مي کند به نحوي که اولين حوزه هاي اعمال اين نوع سياست جنايي را همين عرصه تشکيل مي دهد.

سازمان هاي مردم نهاد جوانان در مرحله پاسخ دهي پيشگيرانه به پديده مجرمانه از طريق ساز و کارهاي حمايت،‌آموزش و مقابله و نظارت بر بزهکاري مي توانند ايفاء نقش نمايند. در مرحله پاسخ دهي واکنش به پديده ياد شده نيز ساز و کارهاي مختلف و متنوعي براي نقش پذيري اين نهاد هاي مردمي جوانان در عرصه هاي مختلف مرحله مذکور وجود دارد . البته در کشورد ما نهاد هاي مذکور در ابتداي اين راه قرار دارند و در صورت حمايت و برنامه ريزي مي توانند در ايفاي اين نقش مهم، مؤثر و موفق باشند.

‌کليدواژه: سياست جنايي، سياست جنايي مشارکتي، سازمان هاي مردم نهاد جوانان، پاسخ دهي پيشگيرانه، پاسخ دهي واکنشي، پديده مجرمانه


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center