دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

کار کودک و کودکان خياباني

ثمانه محسني 

امروزه صدها ميليون کودک، از انواع کارهاي خطرناک، خشونت، استثمار و شرايط سخت کار رنج مي برند. کودکان در همه موارد بهره کشي، از نمونه هاي کوچک و پيش پا افتاده تا مخوفترين و بزرگترين باندهاي قاچاق و سوءاستفاده جنسي، مورد استفاده قرار مي گيرند. توان و نيروي کودکانه بسياري از آنها براي شرکت در انواع کارهاي کشاورزي، کار در معادن و کوره ها و حتي استخدام در نيروهاي نظامي جهت شرکت در مناقشات مسلحانه به کار گرفته مي شود. خريد و فروش، قاچاق، استثمار بدني و جنسي و آدم ربايي در کنار شديدترين اشکال استثمار اقتصادي و خشونت خانگي و جنسي عليه کودکان يک واقعيت روزمره براي شمار زيادي از کودکان در بسياري از نواحي جهان است.

جديدترين آمارهاي سازمان بين المللي کار نشان مي دهد که در سرتاسر جهان در حال حاضر حدود 317  ميليون کودک بين سنين 5 تا 17 سال به فعاليت‌هاي اقتصادي مشغول هستند، اين در حالي است که بر اساس نتايج تحقيقات سازمان بين المللي کار، 14 درصد از کودکان در ايران مشغول به کار هستند. بر اين اساس 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در سراسر کشور کار ثابت دارند و حدود 370 هزار کودک در همين سن به عنوان کارگر فصلي مشغول به کارند.

يکي از مهمترين اشکال کار و سوءاستفاده از کودکان، در کودکان خياباني قابل مشاهده است. کودکان خياباني قربانيان جنگ، فقر، فقدان ارزشهاي سنتي، خشونت هاي خانوادگي، سوءاستفاده هاي جنسي و روحي هستند. علاوه بر آنچه که روزانه در گوشه و کنار خيابان بارها شاهد انجام آن ها توسط کودکان بوده ايم، مثل واکس زني، شستن شيشه اتومبيل، کاوش در زباله، گدايي، حمالي و بسياري نمونه هاي ديگر، موارد زيادي از بهره کشي نيز ديده مي شود که کودکان را وارد عرصه هاي خطرناکي مي نمايد مانند حضور در گروه سارقان، توزيع کننده گان مواد مخدر و استفاده از آنها در اشاعه فحشاء و سوءاستفاده هاي جنسي.

در مقابل اين پديده شوم، تلاش هاي ملي و بين المللي فراواني به منظور آشنا سازي جوامع با ابعاد و آثار و همچنين مبارزه عليه آن صورت گرفته است. از جمله مهمترين آنها، اقدامات سازمان بين المللي کار است. اين سازمان به منظور نيل به اهداف خود، اقدام به تصويب مقاوله نامه و توصيه نامه مي کند. يک نمونه از اقدامات اين سازمان در زمينه حمايت از کودکان کارگر، مقاوله نامه شماره 182، در مورد ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودک مصوب 1999 مي باشد. طبق اين مقاوله نامه، بدترين اشکال کار کودک عبارتند از هر نوع برده داري، کار اجباري و تحت فشار مثل سربازگيري اجباري، استفاده از کودک براي فاحشگي و تهيه فيلم هاي پورنوگرافي (هرزه نگاري) و استفاده از کودک براي فعاليت هاي قاچاق به خصوص مواد مخدر.

جمهوري اسلامي ايران نيز اين مقاوله نامه مهم را تصويب نموده و در جهت اجراي سريعتر آن، آئين نامه اي در اين خصوص در سال 1383، از تصويب هيأت وزيران گذشته است. مطابق اين آئين نامه، فهرستي از کارهاي مضر براي افراد کمتر از هجده سال تهيه شده است. نمونه هايي از آنها عبارتند از کارهاي ساختماني، جمع آوري و حمل و دفن زباله شهري، غواصي و کار در جنگل.

آنچه در اين مقاله به عنوان فرضيه به آن توجه شده است عبارت است از، معضل جهاني کار کودکان و کودکان خياباني که براي اثبات آن بايد با مفاهيم اصلي مرتبط با موضوع و چگونگي وضعيت اين کودکان و علل اساسي اين مشکل و همچنين وظايف ارگانهاي مربوطه و دولتها آشنا شويم.

علاوه بر اين اصطلاحات مهمترين اقدامات دو سازمان بزرگ بين المللي در زمينه کاهش کار کودک، يعني سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي کار نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 

‌کليد واژه: کار، کودک، کار کودک، بدترين اشکال کار کودک، کودک خياباني و بهره کشي.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center