دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جوانان و حق مسکن با تاکيد بر ويژگيهاي مسکن مناسب

آزاده ‌السادات‌ طاهري 

حق مسکن، يکي از حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و در زمره مهمترين آنهاست. اين حق زمينه ساز بهره مندي انسان از ساير حقوق دانسته شده و به دليل مشکلات مختلفي که درباره آن_ حتي در کشورهاي توسعه يافته _ به چشم ميخورد، از اهميت روز افزوني برخوردار است. گر چه در نگاه اول، منظور از حق مسکن، داشتن سرپناه و محلي براي سکونت به نظر ميرسد، ليکن بايد دانست که صرف بهره مندي از اين امر، به معناي تحقق حق مسکن نيست؛ به گونه اي که در متون مربوطه، موارد متعددي، تحت عنوان ويژگيهاي مسکن مطلوب و مناسب شمرده ميشود که براي تحق کامل حق مسکن ضروري است. به عنوان مثال ميتوان به دسترسي مناسب، امنيت و آرامش، تناسب فرهنگي و  امکانات فيزيکي از قبيل نور و حرارت و.. اشاره کرد. 

از سوي ديگر به نظر ميرسد مساله مسکن  بيش از هر قشر ديگر در اجتماع، با نسل جوان مرتبط باشد. دليل اين امر آن است که در سنين جواني، فرد، در نتيجه ازدواج و يا ادامه تحصيل و اشتغال به حدي از استقلال رسيده و از محل سکونت خانواده نسبي خود جدا ميگردد. يافتن مسکني جديد و يا سکونت در خوابگاههاي دانشجويي،  شرايطي را ايجاد ميکند که در آن، رابطه ميان جوانان وحق مسکن از اهميتي ويژه برخوردار ميگردد

در اين راستا، اين مقاله در پي آن است که به تبيين مفهوم حق مسکن و اجزا و ضوابط آن، پرداخته و رابطه تنگاتنگ آن را با واقعيت زندگي جوانان، به ويژه در جامعه کنوني ايراني تشريح نمايد. نتيجه اين مقاله ميتواند در تعيين سياستهاي بخش مسکن و آگاه سازي افراد جامعه  از حق خود در رابطه با مسکن نمايان گردد.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center