دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

جـرم‌شنـاسی فـرهنگی بزهکاری جوانان

مصطفي السـان


  
جرم، موضوعي اجتماعي و اقتضاي زندگي جمعي انسان‌هاست. مطالعات دقيق حاکي از آن است که ارتباط مستقيمي بين جرم، مجرم و در نتيجه شيوه‌هاي ارتکاب و پيشگيري، با «فرهنگ» وجود دارد. بنابراين، جرم‌شناسي فرهنگي با مفاهيم مختلفي ارتباط مي‌يابد که هرکدام از آنها با وقوع يا پيشگيري از جرايم ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌کنند. کيفر و اقدامات تأميني و تربيتي نيز گاه بر همين اساس تعيين شده يا بايد با توجه به همين مباني تعيين شوند. شناسايي تأثير و تأثر فرهنگ جامعه و جرايم و تحقيق در فرهنگ گروههاي مجرم، يکي از بهترين معيارها براي برنامه‌ريزي‌هاي آينده درباره جرم و مجرمين است و بي‌توجهي به اين تعامل مي‌تواند منجر به شکل‌گيري گروه‌هاي مجرم، ساماندهي و عضوگيري آنها باشد.

با توجه به اينکه در بسياري از جرايم، جوانان به دليل شرايط حساسي که از حيث فرهنگي در آن قرار دارند، به عنوان مرتکب، شريک يا عضو گروه سازمان‌يافته در ارتکاب جرايم حضور دارند، لذا بررسي بزهکاري جوانان از بعد فرهنگي داراي اهميت بسزايي خواهد بود. اين مقاله به بررسي همين موضوع پرداخته و راهکارهاي متناسب را ارايه خواهد داد.

کليد واژه‌: جرم‌شناسي فرهنگي، گروه‌هاي مجرمانه، کنترل اجتماعي, بزهکاری جوانان.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center