دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ميزان انجام فعاليت هاي ورزشي در بين جوانان؛ مطالعه موردي شهر شيراز

دکتر حبيب احمدي خديجه اسدي سروستاني

 

با توجه به اهميتي که انجام فعاليت هاي ورزشي تاثير بسزايي در سلامت جسمي و روحي دارد، هدف از اين پژوهش بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با انجام فعاليت هاي ورزشي در بين جوانان است. بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته، ميزان انجام فعاليت هاي ورزشي در بين افراد جامعه پايين است و با عواملي همچون: سن، جنس، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات فرد و والدينش، درآمد، شغل، نوع مالکيت مسکن و ميزان اوقات فراغت رابطه معني دار دارد (عابديني، 1378؛ تندنويس، 1379؛ صفانيا، 1380). چارچوب نظري اين پژوهش با استفاده از نظريه عادتواره بورديو طراحي گرديده است. بر اساس اين نظريه عادتواره (سليقه) افراد تحت تاثير ميزان برخورداري آنها از انواع سرمايه ها (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين) شکل مي گيرد.

روش: روش تحقيق اين پژوهش کمي و تکنيک آن پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش جوانان 14-29 ساله شهر شيراز ميباشد که جهت جمعآوري اطلاعات از آنها پرسشنامه همراه با پرسشگر استفاده شده است. تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از نرمافزار SPSS صورت گرفته است.

نتيجه: نتايج نشان مي دهند که ميزان فعاليت هاي ورزشي در بين جوانان بسيار پايين است. همچنين آزمون فرضيهها نشان ميدهند که ميزان انجام فعاليت ورزشي با سن، جنس، محل تولد فرد و والدين او، سطح تحصيلات فرد و والدين او، قوميت، ميزان درآمد خانوار، ميزان پول توجيبي فرد، نوع مالکيت مسکن،دسترسی به امکانات، طبقه اجتماعي و قدرت نفوذ فرد در بين خانواده، خويشاوندان و دوستان رابطه معنيدار وجود دارد.

بحث: نتايج اين پژوهش نشان داد که ميزان فعاليت هاي ورزشي (عادتواره)افراد تحت تاثير ميزان برخورداري آنها از انواع سرمايه ها مي باشد. بنابراين نتايج بدست آمده از اين پژوهش نظريه بورديو را تاييد مي کنند. همچنين نتايج بدست آمده از اين پژوهش در امر برنامه ريزي براي فعاليت هاي ورزشي جوانان بسيار مفيد است.

 

‌کليد واژه: فعاليت هاي ورزشي، جوانان


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center