دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان؛

مطالعه موردي شهر شيراز

دکتر حبيب احمدي

خديجه اسدي سروستاني

با توجه به اهميتي که اوقات فراغت در زندگي جوانان دارا است، هدف از اين پژوهش بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان است. چارچوب نظري پژوهش با استفاده از نظريه بورديو طراحي گرديده است. روش تحقيق اين پژوهش کمي و تکنيک آن پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش جوانان 14-29 ساله شهر شيراز ميباشد. ابزار جمعآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از بسته نرم افزاري علوم اجتماعي (spss) صورت گرفته است. آزمون فرضيهها نشان ميدهد که نحوه گذران اوقات فراغت با سن، جنس، سطح تحصيلات فرد و والدين او، قوميت، شغل فرد و والدين او، ميزان پول توجيبي، ميزان درآمد خانوار و قدرت نفوذ فرد در بين خانواده، خويشاوندان و دوستان رابطه معنيدار دارد.

‌کليد واژه: اوقات فراغت، جوان، سرمايه اجتماعي

 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center