دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

بررسي مشکلات گذران اوقات فراغت جوانان:

مطالعه موردي شهر شيراز

دکتر حبيب احمدي

 خديجه اسدي سروستاني

اين مقاله بخش پاياني يافته هاي يک پايان نامه است که درسال 1385 در رابطه با چگونگي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان و مسايل و مشکلات آنان در شيراز انجام شد. روش تحقيق اين پژوهش کمي و تکنيک آن پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش جوانان 14-29 ساله شهر شيراز ميباشد. ابزار جمعآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از بسته نرم افزاري علوم اجتماعي (spss) صورت گرفته است. بر اساس نتايج بدست آمده از پژوهش، مهمترين مشکلات جوانان براي گذران اوقات فراغت به ترتيب عبارتند از: کمبود مراکز فرهنگي و تفريحي، عدم احساس امنيت در مراکز فرهنگي و تفريحي، عدم ارايه برنامههاي مناسب جوانان از سوي مسئولين، نداشتن وسايل تفريحي و کمبود امکانات، مسايل مالي و گراني، نداشتن علاقه و انگيزه و نهايتاً مسايل و محدوديتهاي خانوادگي است.استفاده از نتايج اين پژوهش در رابطه با برنامه ريزي براي گذران اوقات فراغت جوانان مفيد است.

کليد واژه: مشکلات گذران اوقات فراغت ، جوانان.


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center