دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
.

 

گذر نظري بر بحران هاي اجتماعي جوانان در ايران امروز

مسعود جورابلو

 

نگارنده در اين مقاله، با ارائه تعريفي از گروه جوان جامعه و همچنين پديده جواني و رفتار شناسي اين گروه اجتماعي به بررسي پنج بحران عمده ايشان در ايران امروز به ترتيب تحليلي : بحران اعتماد، بحران مشروعيت، بحران مداخله،بحران تصميم گيري و چالش هاي ذيل هريك پرداخته و سعي نموده تا در نهايت به راهبرد سيستماتيك براي كاهش و برون رفت از اين بحران ها دست يابد

· طرح مسأله و ضرورت آن

از آنجايي كه جامعه ايران در وضعيت گذار قرار گرفته است و همچنين بيشترين بخش از هرم جمعيتي اين جامعه را گروه جوان تشكيل داده است ( كه هم هدف و هم بستر بسياري از بحران هاي اجتماعي محسوب مي شود ) بنابراين الزاماتي در شناخت مسيري كه بايد در جهت چالش ها و بحران ها طي كنيم بوجود آمده و گريزي نيست مگر آنكه در مراتب، مجامع، مناصب و مقالات مختلف، چالش ها، پيش زمينه ها وعلل آن را در كنار پيامدهايشان به بحث ومجادله علمي بگذاريم و از درون آن رهيافت حركت استخراج نمائيم. بي شك شناخت اجزاي كنش مند و واكنش مند محيط پيرامون، طرح‌ها و اقدامات ما را جهت گذار از مقطع بحران به دوران تعادل اجتماعي، كم هزينه تر و پرفايده تر مي كند. اين ضرورت ناشي از يك درك اجتناب ناپذير است چرا كه جوامعي چون ما كه دقيقاً و عميقاً درگير برخي بحران ها گشتند، راهي جر معرفت شناسي بحران ها و محيطشان ندارند.

· مباني نظري

تئوري هاي منطبق با وضعيت سيستم هاي اجتماعي در ايران امروز، بايد بر اساس مدل سازي هاي بومي، به گونه اي باشد كه مفاهيم بنيادين جامعه شناختي پس از انطباق علمي با شرايط اجتماعي امروز كشور تعريف گردند و از اين تعريف به طور طبيعي، راهكار هايي يافت شود كه بر شالوده ي نظريه هاي اجتماعي معاصر از هر اردوگاه ( ساختي، كاركردي و ... ) استوار باشد.

· روش شناسي

به لحاظ متدلوژيك براي تحليل و ارزيابي هر بحران و چالش، از مباني نظري زير مجموعه تئوري سيستم ها و روش مندي بقاي آنها بهره گرفته شده است. در واقع تلاش گرديده تا بحران ها در چارچوب سيستم  تعريف شده در نقشه مهندسي اجتماعي جامعه جايگذاري شده و نقش و جايگاه آن  به نسبت گزاره " جوان امروز ايراني " بازشناسي گردد. سپس تأثير متقابل و متعامل آنها از يك سو با ديگر بحران ها و از سوي ديگر با كل محيط پيرامون، بعنوان بستر اجتماعي ايران‘ مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد و در نهايت نسبت آنها را در چارچوب تئوري بقاي سيستم ها با فرآيندهاي اصلاح و انطباق كه ناشي از گردش آزاد اطلاعات مي باشد، مشخص شود.

‌کليد واژه: جوان ، تحول اجتماعي، اعتماد، تصميم گيري، مشروعيت، مداخله، هويت


 
                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center