دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
سرمايه اجتماعي و اعتماد به نفس ملي

 
سرمايه اجتماعي به عنوان مفهومي جديد قادر به توضيح بسياري از پديده ها و ارائه راه حل براي مشکلات موجود در جامعه در حال گذار ميباشد. سرمايه‌ي اجتماعي از دو طريق ميتواند اعتماد به نفس ملي را افزايش دهد. سرمايه‌ي اجتماعي در جامعه به صورت چسب و روغن (grease & glue) در ارتباط ميان افراد عمل مي‌كند. يعني در عين تسهيل كنندگي مناسبات، چسبندگي هم ايجاد مي‌كند و موجب به هم پيوستگي افراد در جامعه ميگردد.
در مرحله اول سرمايه‌ي اجتماعي موجب مي‌شود همبستگي ميان اعضاي گروه حفظ گردد (هويت بخشي) و در قدم بعد با توليد قواعد و هنجارها و اعتماد، همكاري ميان اعضاي گروه را تسهيل مي‌نمايد. (تداوم همبستگي) . کارکرد مهم سرمايه اجتماعي ايجاد اعتماد ميان افراد گروه است ، به طوري که هرچه اعتماد ميان افراد گروه زيادتر باشد ، سرمايه اجتماعي بيشتري توليد شده است. از طرف ديگر سرمايه اجتماعي با ايجاد حس همبستگي ميان اعضاي گروه احساس رضايت به وجود مي آورد. زماني که رضايت از گروه با اعتماد بالا در گروه جمع شود ، اعتماد به نفس جمعي حاصل ميگردد. نکته مهم اين است که سرمايه اجتماعي ، اعتماد را در فضاي عمومي و جمعي مورد بررسي قرار ميدهد نه اعتماد به نفس فردي را. ايده‌ي اصلي نظريه‌ي سرمايه‌ي اجتماعي اين است كه افراد به جاي ارتباط در شرايط اتميز شده (atomized) و انفرادي ناشي از پي جويي منافع شخصي که دامنه اعتماد را محدود ميکند ، به همكاري و اعتماد پذيري در برخوردهاي جمعي روي آورند و با افزايش شعاع دايره افراد مورد اعتماد ، اعتماد را به فضاي عمومي و گروهي انتقال دهند.
در اين مقاله رابطه سرمايه اجتماعي و اعتماد مورد بررسي قرار ميگيرد و به راهکارهايي که سرمايه اجتماعي ميتواند اعتماد به نفس ملي را افزايش دهد پرداخته ميشود.

مولف :  محسن ردادي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center