دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
همسازي وناهمسازي مؤلفه هاي فرهنگي ـ هويتي ايرانيان وتاثير آن براعتماد به نفس ملي

 
پيشينه فرهنگي وهويتي از عوامل موثر بر ميزان وچگونگي اعتماد به نفس ملي وخودباوري ملتهاست.دريك تقسيم بندي كلي،هويت فرهنگي امروزه ي ايرانيان رامي توان پيامد همنشيني سه تكه ي فرهنگي به ظاهر نامتجانس دانست:
1- تمدن وفرهنگ ايران پيش از اسلام 2- تمدن وفرهنگ اسلامي 3- تمدن وفرهنگ غربي
گرچه دو شاكله ي تمدني ايراني واسلامي علي رغم برخي تفاوتها،توانايي همپذيري وهمزيستي قابل ملاحظه اي را دارا بودند امّا هجمه ي غافلگيرانه ونسبتاًتحميلي فرهنگ غرب كه از حدود دو قرن پيش آغاز گرديد،سبب ظهورعنصر هويت ساز ديگري گرديد كه وجوه اختلاف زيادي با دو مولفه ي پيشين داشت.تعاون وتنافر ميان اين منابع سه گانه به ويژه بين فرهنگ غرب از يك سو و دو مجموعه فرهنگي ايراني واسلامي ازسوي ديگر،سبب ساز رخدادهايي درعرصه هاي گوناگون حيات سياسي- اجتماعي ايرانيان شدكه اين امربا تاثير گذاري در اعتماد به نفس ملي،منجر به وقوع تغييراتي سرنوشت ساز درجامعه ايران گرديد. نگارنده دراين نوشتار باتأكيد بر حوادث تاريخي متأثراز نقش آفريني مؤلفه هاي سه گانه وباپرهيز از افتادن به دام رويكرد تاريخيِ صرف،ضمن تبيين اين منابع هويت ساز،به بررسي فرصت ها وتهديد هاي ناشي از آن كه برافزايش يا كاهش اعتماد به نفس ملي موثر است مي پردازد. در نهايت اين مقاله به شيوه اي استنباطي درپي پاسخ به اين پرسش است كه چگونه مي توان از فرآينددوگانه ي تعامل وتخاصم مؤلفه هاي هويتي ايرانيان،بيشترين بهره رادرجهت ارتقاء اعتماد به نفس ملي برد؟

مولف :  سيد مرتضي حسيني؛دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center