دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
راهکارهاي خروج از آفت غرب زدگي براساس ديدگاههاي مقام معظم رهبري

 
نامگذاري سال 1387 به عنوان سال شکوفائي ونوآوري از سوي مقام معظم رهبري، زمينه و بستري فراهم آورده است که در آن مي‌‌توان به طرح مسائلي مهم و جديد پرداخت. موضوعات بسيار پراهميت و حياتي براي جامعه اسلامي؛ که متأسفانه تا امروز کمتر مورد موشکافي محققانه قرار گرفته‌اند. صرف نظر از اينکه اين بي‌توجهي ممکن است معلول چه عواملي باشد، شايد اشاره به اين نکته کافي به نظر برسد که لازمه خوب پرداختن به چنين موضوعاتي، تمرکز و اقبالي شايسته را از سوي متفکرين جامعه در عرصه‌هاي مختلف مي‌طلبد که، البته مي‌بايست براي تحقق اين تمرکز و توجه، زمينه سازي‌هاي لازم را نمود. به هر حال از جمله اين موضوعات و مسائل ياد شده، که بحث کافي و دقيقي را مي‌طلبد، تعيين وتبيين آسيب شناسي اعتماد به نفس ملي از منظر غرب زدگي و يکي از مهمترين بخش هاي اين محور يعني راهکارهاي خروج از آفت غرب زدگي مي‌باشد. ما در اين مقاله سعي خواهيم کرد تا ابعاد مختلف اين موضوع را در پرتو و چارچوب مفاهيمي که از بيانات مقام معظم رهبري دراين زمينه برداشت مي‌شود، بررسي نمائيم. در همين راستا سعي مي شود با نگاهي جامع به کل سخنان ايشان در طول ساليان گذشته درباره غرب و غرب زدگي ، مهمترين بخشهاي اين سخنان گردآوري ومورد توجه قرار گيرند. بر همين اساس برخي از مهمترين راهکارهاي خروج از آفت غرب زدگي بر اساس ديدگاههاي مقام معظم رهبري عبارتنداز:
عدم اتکاء به الگوي پيشرفت غربي ،توجه به استبداد وديکتاتوري مدرن غرب ، بررسي وضعيت حقوق زنان در غرب ، هوشياري در برابر سياست تفرقه افکني غرب ، تبيين استفاده خطرناک غرب از علم ،بررسي ناتواني غرب از اجراي عدالت ، شناخت فعاليت هاي غرب در زمينه دين زدائي ، بررسي ابعاد تبعيض نژادي در غرب، توجه به آزادي ظاهري رسانه ها در غرب ، تبيين فروپاشي نهاد خانواده در غرب ، تمرکز بر عواقب نسبي گرائي کلي در غرب ، بررسي ابعاد انحصاري نمودن علم توسط غرب ،توجه به آزادي بيان دروغين در غرب ، بررسي ابعاد فرهنگ غلط ومخرب غرب ، تبيين رونق اقتصادي غرب بدون توجه به عدالت اجتماعي.
روش تحقيق در تهيه اين مقاله ، روش کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه به آثار ومتون مربوط به مبحث غرب زدگي و همچنين ديدگاههاي مقام معظم رهبري در اين زمينه ، مباحث فوق مورد بررسي قرار مي گيرند. در نتيجه گيري کلي از اين مقاله مي توان مدعي شد اگر بخواهيم نظرات وديدگاههاي مقام معظم رهبري نسبت به آفت غرب زدگي در ابعاد مختلف آن مانند ابعاد علمي ، فرهنگي و اقتصادي را جمع بندي کنيم ، در مي يابيم از ديدگاه ايشان تمدن غربي نه به دلايل علمي و ... بلکه به دليل طرد معنويت و دوري از اخلاق فرو خواهد پاشيد و غرب با اين رويه قادر به ادامه راه نخواهد بود. بنابراين غرب زدگي محکوم به شکست است و بر اساس متغيرهاي بيان شده در تحقيق ، بايد به سمت برون رفت از اين آفت بزرگ که منجر به کاهش اعتماد به نفس ملي مي گردد حرکت نماييم.

مولف :  محسن موحدي؛ کارشناسارشد علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي و مدرس مراکز تربيت معلم اصفهان                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center