دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
راهکارهاي تحقق اعتماد به نفس ملي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله

 
اعتماد به نفس، صفت مثبت روان انسان است که فراگيرشدن ان در سطح يک ملت همانند ديگر راهکارهاي ملت سازي نيازمند در پيش گرفتن ساز و کارهاي متنوعي است . اين مقاله در صدد است در در سطح خرد و ملي چگونگي ارتقا اعتماد به نفس ملي را واکاوي نمايد البته هدف اصلي مقاله اينست تا نقش و جايگاه اعتماد به نفس ملي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله و نيز لوازم و پيش شرط هاي هم افزايي عوامل دخيل در تحقق اين اهداف را نيز معرفي نمايد به نظر ميرسد در سطوح مختلف فرهنگي اموزشي و مديريتي تاثير تقويت اعتماد به نفس ملي و نيز عوامل دخيل در تقويت اين شاخصه در خور توجه است . نظام تربيت کودک ايراني نظام اموزشي، رفتار رسانه ها، عملکرد نظام سياسي و ذهنيت مردم از کارنامه سياستمداران و نيز خوداگاهي از ميزان پيشرفتها و موقعيت ايران در ميان ديگر کشورهاي جهان در کاهش يا افزايش اعتماد به نفس ملي موثر است که اين به نوبه خود تحقق يا عدم تحقق اهداف سند چشم انداز به عنوان دومين سند بالادستي نظام بعد از قانون اساسي را تحت تاثير قرار ميدهد . پس در يک معادله ساده در معرفي متغيرهاي تحقيق ميتوان گفت اعتماد به نفس ملي نسبت به عوامل موثر بر ان متغير وابسته و نسبت به تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله در ايران متغير مستقل فرض شده است . که در مجموع راهکارهاي تحقق اعتماد به نفس ملي براي رسيدن به جايگاه اول ايران از نظر علمي فرهنگي و اقتصادي را در منطقه نشان ميدهد.

مولف :  دکتر حسن مجيدي؛استاديار علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع(                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center