دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
تأملي بر چيستي خودباوري ملي

 
اصطلاح خودباوري ملي طي دو دهه اخير در بحث‌هاي سياسي و دانشگاهي اهميت فزاينده‌اي پيدا کرده است. اين امر ناشي از اين واقعيت است که دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي موجود در سطح گروه‌هاي اجتماعي مانند ملت‌ها جز در پرتو عزم جمعي و خودباوري ملي محقق نخواهد شد. بدون وجود اين باور و اعتقاد که "مي‌توان به نتايج مطلوب دست يافت و از نتايج نامطلوب جلوگيري کرد"، اعضاي يک جامعه انگيزه چنداني براي انجام کارها نخواهند داشت؛
خودباوري ملي علي‌رغم پنداشت عمومي انديشمندان از چيستي آن، هنوز مفهوم مبهم و تعريف نشده‌اي است. بررسي ادبيات تحقيق در اين زمينه نشان مي‌دهد که اجماعي در مورد مفهوم‌پردازي اين مفهوم صورت نگرفته است و بنابراين پرداختن به آن بدون فراهم شدن تعاريف و اصول نظري ممکن نيست. با توجه به ناکافي بودن ادبيات تحقيق در زمينه خودباوري ملي محققان در تلاشند تا با استخراج مولفه‌هاي خودباوري، راه را براي پژوهشگران بعدي هموار سازند.
پژوهش براي مفهوم‌پردازي خودباوري ملي و چگونگي افزايش و تقويت مستمر آن ضرورت دارد. زيرا براي بحث در زمينه خودباوري ملي ابتدا بايستي آن را به صورت علمي مفهوم‌پردازي کرده و ابعاد آن را مشخص کرد. پژوهش حاضر در پي تبيين چيستي سازه خودباوري ملي بوده و به دنبال پاسخ دادن به اين سوال است که "عوامل و ابعاد بر خودباوري ملي کدامند؟". پژوهشگران در تلاش براي تدوين بنياني نظري براي اين مفهوم، اقدام به بررسي خودباوري ملي در بستر مطالعات تاريخي نموده‌اند تا مفهوم‌پردازي قابل قبولي از خودباوري ملي و مولفه‌هاي آن ارائه دهند، به گونه‌اي که راهگشاي تحقيقات بعدي در اين زمينه باشد.

مولف :  حمزه خواستار؛دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران ـ امير اعظمي؛ دانشجوي کارشناسيارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران ـ داتيس خواجه‌ئيان؛ دانشجوي کارشناسي ارشد مديريتکارآفريني دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center