دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
نظريه هاي جامعه شناختي اعتماد اجتماعي

 
در ادبيات جامعه شناختي اعتماد اجتماعي هم به عنوان ويژگي افراد ، ويژگي ارتباطات اجتماعي و ويژگي نظام اجتماعي با تأكيد بر رفتار مبتني بر تعاملات و سوگيري ها در سطح فردي و اجتماعي مفهوم سازي شده است. اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از مهمترين جنبه هاي روابط اجتماعي و زمينه ساز همياري و مشاركت اجتماعي انسان ها مي باشد. لذا به عنوان مهمترين مسئله نظريه پردازان اجتماعي قرار گرفته است. اعتماد اجتماعي به عنوان بستر كانوني سرمايه اجتماعي در هر جامعه اي قلمداد مي گردد كه بيانگر ميزان اعتماد شهروندان نسبت به يكديگر از يك طرف و اعتماد شهروندان نسبت به مسئولين مي باشد. در چنيني فضايي ابزارهاي جبري كارايي خود را براي تضمين مبادلات و تحقق اهداف خود از دست مي دهند و مبادلات بين افراد بر اساس اعتماد اجتماعي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي صورت مي گيرد.
بنابراين اعتماد اجتماعي بيانگر حسن ظن افراد نسبت به ساير افراد جامعه مي باشد كه اين امر موجب گسترش و تسهيل روابط اجتماعي فرد با آنها مي باشد. در اين نوشتار به مفهوم اعتماد و انواع آن پرداخته مي شود و اينكه عوامل تقويت كننده اعتماد در سطوح فردي، اجتماعي و ملي كدامند.

مولف :  دكترمحسن نيازي؛ استاديار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center