دانشگاه امام صادق عليه السلام

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
           جستجو براي عبارت 
        
                        

  .                                                                                                           امروز:   سه شنبه ۴/۷/۱۳۹۶


v v

 
رهيافت زبانشناختي اجتماعي به اعتماد به نفس ملي

 
فلسفه در ميان مغرب زمينيان با دو تحول اساسي روبرو بوده است. تحول اول به تحويل هستي‌شناسي به معرفت‌شناسي برمي گردد. «هستي» مورد غفلت واقع مي‏شود و «شناخت» دغدغه و مسِِئله اولي و اصلي فيلسوفان مي‌گردد؛ بنحوي که با ظهور دکارت، معرفت‌شناسان فيلسوف قلمداد مي‌شوند. تحول دوم در عصر معاصر است که فلسفه به «زبان» تقليل مي‌يابد و مسئله «فهم» در آئينه زبان و تفسير زباني خود را جلوه‌گر مي‌کند. از فيلسوفان حوزه تحليل‌زباني گرفته تا فيلسوفان قاره‌اي (اروپايي) شامل فيلسوفان آلماني زبان و هرمنوتيکي ،مسئله زبان را به نحو مؤثري در تحليل يا توصيف و يا تفسير پديده‌ها بکار مي‌برند. در تحليل يا توصيف و يا تفسير زبان‌شناختي پديده‌ها از دو رهيافت مي‌توان بهره جست. رهيافت تحليلي که زبان را به مثابه منطق صوري، وسيله تحليل و بازنمايي دنياي بيرون قلمداد مي کند و رهيافت زبان‌شناختي اجتماعي که نوعي رهيافت تفسيري يا هرنوتيک‌ اجتماعي است که زبان را در متن و زمينه اجتماعي و به سبب نحوه بکارگيري آن توسط افراد و اقوام و گروههاي مختلف بکار مي‌گيرد. رهيافت دوم را مي‌توان به مثابه روشي جهت «تفسير نشانه‌شناختي» سازه «اعتماد به نفس ملي» و همچنين به مثابه روشي جهت چگونگي خلق وساخت «اعتماد به نفس از طريق کتابخانه‏هاي عمومي» بکار گرفت.
در اين تحقيق با رهيافت زبان‏شناسي اجتماعي، به نقش موثر کتابخانه‏هاي عمومي در ساخت سازۀ اعتماد به نفس ملي پرداخته مي‏شود. براي نيل به هدف ياد شده، اين تحقيق با سه سؤال اساسي مواجه است که دو سوال نخست، پايه‏اي براي پرداختن به سوال اصلي پژوهش (سوال سوم) است:
1- در رهيافت زبان شناختي اجتماعي سازه "اعتماد به نفس ملي"را چگونه مي توان تفسير کرد؟
2- در رهيافت زبان شناختي اجتماعي "اعتماد به نفس ملي"چگونه پديد مي‌آيد؟
3- کتابخانه هاي عمومي چگونه مي توانند در ساخت "اعتماد به نفس ملي" نقش ايفا کنند؟

مولف :  احمد پارسازاده؛دانشجوي کارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريرت دانشکاه امام صادق(عليه السلام) ـمهدي شقاقي؛ کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع رساني از دانشگاه تهران                                                                             بازگشت
 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
All Rights Reserved For ISU Research Center